Naše storitve


Glavna področja naše dejavnosti obsegajo:


Gospodarsko pravo

 • znamke;
 • konkurenčno pravo;
 • zastopanje v gospodarskih sporih;
 •  strokovna priprava in izvedba ustanovitve vseh tipov gospodarskih družb in podružnic;
 •  vpis sprememb v sodni register;
 •  izvedba statusnih sprememb gospodarskih družb;
 • zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala;
 •  priprava in pregled gospodarskih pogodb;
 •  zastopanje tujih pravnih oseb;
 • svetovanje in zastopanje v sporih med družbeniki;
 • ustanovitve
 • likvidacija podjetij;
 • stečajno pravo.

Pravo intelektualne lastnine

 • pravo intelektualne lastnine;
 • avtorsko pravo;
 • vlaganje tožb in zastopanje v sporih glede pravic industrijske lastnine;
 • vlaganje tožb in zastopanje v sporih glede avtorske in sorodnih pravic;
 • licenčni sporazumi, določitev primerne višine licenčnine, sporazumi o prenosu pravic intelektualne lastnine, avtorske pogodbe.

Mednarodno pravo

 • postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu (vlaganje pritožb in zastopanje strank pred Evropskim sodiščem za človekove pravice…);
 • postopki pred sodiščem Evropske unije v Luksemburgu (vlaganje tožb, pritožb in zastopanje strank pred Sodišči Evropske unije…);
 • konkurenčno pravo EU.
 • državne pomoči;
 • znamka skupnosti.

Civilno pravo:

 • priprava in pregledovanje pogodb
 • zastopanje v pravdnem postopku;
 • preverjanje in urejanje zemljiškoknjižnega stanja;
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih, ureditev vprašanj po izvedenem dedovanju, sestavljanje oporok ter dednopravnih pogodb;
 • stvarno pravo (lastninska pravica, motenje posesti, priposestvovanje, služnosti, stavbna pravica, hipoteka in zastavna pravica, zemljiški dolg);
 • zastopanje v izvršilnem postopku
 • zastopanje v nepravnih postopkih (delitev solastnine, določitev meje, ustanovitev etažne lastnine);
 • sestava in uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, vlaganje tožb zaradi plačila odškodnine;
 • sodelovanje v postopkih mediacije;
 • potrošniško pravo.

Upravno pravo:

 • zastopanje strank v upravnih postopkih (izdaja gradbenih dovoljenj, urejanje osebnih stanj pridobivanje dovoljenj, inšpekcijski postopki...);
 • vlaganje vlog in pritožb pred upravnimi organi;
 •  svetovanje in zastopanje v upravnih sporih;
 • pravo varstva okolja;
 • zastopanje in varstvo pravic v postopkih denacionalizacije.

Transportno pravo

 • vodimo zahtevke za škode iz prevoza proti zavarovalnicam pri nas in v tujini.

Ustavno pravo

 • zastopanje in vlaganje pritožb pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije;
 • vlaganje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.

Pravno prevajanje

 • pravno prevajanje iz slovenskega v angleški ter iz angleškega v slovenski jezik;
 • pravno prevajanje iz slovenskega v nemški in nemškega v slovenski jezik.
 • pravno prevajanje iz slovenskega v francoski in francoskega v slovenski jezik.